همه مادران دنیا به یک زبان مهر می ورزند

ضمیمهسایز
D-166-22.pdf185.64 کیلو بایت

 «کن هی من» عکاس مشهور در سفرهای خود، از مهر و احساسات مادران نسبت به فرزندان خود تصاویری گرفته است....