مسابقه شماره 116

مسابقه شماره 116

1. خرمشهر پس از چند روز مقاومت و اسارت در چنگال رژيم بعث، آزاد شد؟

الف ـ 578

ب ـ 521

ج ـ 617

2. «فاطمه کلابيه» ملقب به چه نامي بوده‌اند؟

الف ـ ام‌ابيها

ب ـ خديجه

ج ـ ام‌البنين

3. «سازمان‌هاي چريکي مسلح لبنان» توسط چه کسي پايه‌گذاري شد؟!

الف ـ امام موسي صدر

ب ـ شهيد چمران

ج ـ محمّد جهان‌آرا

4. از نظر مقام معظم رهبري، هنر بزرگ حضرت امام خميني در کدام مورد بيش‌تر به چشم مي‌خورد؟

الف ـ از بين بردن ديوارهاي بين اجتماعات مردم ‌

ب ـ براندازي حکومت طاغوت

ج ـ مبارزه با نفس

5. کتاب «شرحي بر جلوه‌هاي رفتاري امام خميني» نوشته چه کسي است؟

الف ـ افسانه شعبان‌نژاد

ب ـ حميد انصاري

ج ـ محمدرضا مطهري

6. «تطير» به چه معناست؟

الف ـ فال بد زدن

ب ـ چيزي را پاک دانستن

ج ـ پرواز کردن

7. اين حديث از کدام امام معصوم است؟ «خدا را در از هم گسستن عزم‌هاي جدي و استوار شناختم»

الف ـ امام صادق(ره)

ب ـ امام علي(ره)

ج ـ امام هادي(ره)

8. متن زير از کدام بخش صحيفه سجاديه است؟

«حکمت او را هيچ وسيله و واسطه‌اي برنمي‌گرداند»

الف ـ دعاي دهم

ب ـ دعاي سيزدهم

ج ـ دعاي چهاردهم

9. طبق تعهدنامه اخير ما بين کشورهاي امريکا و روسيه، اين دو کشور متعهد شده‌اند کلاهک‌هاي هسته‌اي‌شان را چند درصد کاهش دهند؟

الف ـ ده درصد

ب ـ بيست درصد

ج ـ سي درصد

10. اعتبار پيمان «استارت 1991» تا چه سالي است؟

الف ـ 2009

ب ـ 2010

ج ـ 2011

11. ترشح کدام هورمون باعث افزايش استرس مي‌شود؟

الف ـ نورتريپلين

ب ـ انسولين

ج ـ آدرنالين

12. کدام گزينه جزء تغييرات فيزيکي استرس نيست؟

الف ـ عرق کردن

ب ـ دو بيني

ج ـ سردرد

13. قطب‌نماهاي باستاني ايراني، داراي چند جهت بودند؟ (برخلاف قطب‌نماي چيني)

الف ـ 24 جهت

ب ـ 20 جهت

ج ـ 32 جهت

14. «سيستم اگو» همان... است.

الف ـ سيستم فاضلاب

ب ـ رصدخانه

ج ـ ابزار جهت‌يابي

15. امام محمدباقر(ره) در سال... هجري قمري در مدينه به دنيا آمد.

الف ـ سال 50

ب ـ سال 57

ج ـ سال 60

16. اين حديث از کدام امام معصوم است؟ «لبخند مرد به روي برادر مؤمنش بسيار پسنديده است و ستردن غبار غم از روي او حسنه است»

الف ـ امام صادق(ره)

ب ـ امام هادي(ره)

ج ـ امام محمدباقر(ره)

17. اگر ميزان اسيد اوريک خون فرد، 8 ميلي گرم کم يا زياد شود، اين بيماري به وجود مي‌آيد.

الف ـ نقرص

ب ـ سنگ کليه

ج ـ زخم معده

18. پروفسور حسابي، در کداميک از موارد زير تحصيلاتي نداشته‌اند؟

الف ـ راه و ساختمان

ب ـ فيزيک

ج ـ زمين‌شناسي

19. حروف الفبا چند سال قبل اختراع شد؟

الف ـ 5000 سال قبل

ب ـ 6000 سال

ج ـ 7000 سال

20. اولين راه شوسه جهان در زمان کدام پادشاه ايراني ساخته شد؟

الف ـ داريوش

ب ـ کوروش

ج ـ جمشيد