ماه شب و خورشید سحر یادم باش

ضمیمهسایز
D-166-13.pdf393.7 کیلو بایت

 بابک نیک طلب

 مهربانی، مهم ترین خصوصیت تیر ماهی هاست. آقای نیک طلب هم از این قاعده جدا نیست...