نسل فاطمه

ضمیمهسایز
D-166-17.pdf395.42 کیلو بایت

 حسین شعاعی

 اول

 از ما کمک خواسته است؟ یادش رفته که با ما چه کرد؟ چه طور ما را سنگ روی یخ کرد و بعدش هم به این مرد، جواب مثبت داد...