نمیشه روش قیمت گذاشت

ضمیمهسایز
D-166-24.pdf200.41 کیلو بایت

 احسان آهنی

 نشسته بودم روی نیمکت یک فضای سبز و دیوار روبه روییم رو که نه، نقاشی های روی دیوارم که نه، توصیه های شهروندی ای که سازمان زیباسازی شهرداری روی دیوار نوشته رو هم نه،...