فرمنده متواضع

ضمیمهسایز
D-166-25.pdf156.19 کیلو بایت

 شهید برونسی

 طرف با یک موتور گازی آمد جلوی در مسجد سلام کرد...