چراغ زرد

ضمیمهسایز
D-166-28.pdf375.4 کیلو بایت

 معصومه انواری اصل

 «سلام! کجایی فرهاد؟ خیلی دیر کردی. من از ساعت 10 اینجام»...