جريمه‌هاي دولتي!

جريمه‌هاي دولتي!

اعضاي هيئت دولت در ازاي هر دقيقه تأخير هزار تومان جريمه مي‌شوند.( به نقل از خبر آنلاين)

موخره 1: هيچ گونه گواهي، سفارش، التماس و ... پذيرفته نمي‌شود.

موخره2: تازه وقتي جريمه‌ها را دادند بايد ثابت کنند اين‌همه پول را از کجا آورده‌اند؟!

موخره 3: اين جريمه براي افرادي‌ست که يک پست دارند. در صورت داشتن بيش از يک پست، مبلغ ضربدر تعداد پست‌ها مي‌شود!

موخره 4: نه خيرم، منظورمان شخص خاصي نبود!

زندگي‌نامه يک عاقل!!

-‌ عضو دانشجويان اشغال کننده لانه جاسوسي.

-‌ روزنامه‌نگار اصلاح طلب.

-‌ منکر وجود مقدس ...

-‌ اظهار کننده اين جمله: هر کس با احمدي‌نژاد مصاحبه کند، ديوانه است!

-‌ دريافت کننده جايزه پانصدهزار دلاري از دانشگاه واشنگتن براي فعاليت‌هاي اخيرش.( منبع خبر آنلاين)

-‌ .....( شما حدس بزنيد نام اين شخص چيست؟)